مقاله


کد مقاله : 13941113101540979

عنوان مقاله : مهارتهاي موردنياز براي يادگيري مبتني بر وب

نشریه شماره : 2 فصل زمستان 1385

مشاهده شده : 453

فایل های مقاله : 79 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمود بابایی babaei@irandoc.ac.ir دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

بهره‌مندي از فرصتهايي كه محيط الكترونيكي براي آموزش و فراگيري فراهم نموده است، مستلزم برخورداري از مهارتهايي چون: مهارتهاي زباني، موضوعي، فني و نوشتاري است. اين مقاله به بحث دربارة آماده‌سازي يادگيرنده براي يادگيري مبتني بر وب پرداخته و بيش از هرچيز مهارتهاي فني يادگيرنده و كميت و كيفيت هركدام از اين مهارتها مورد توجه قرارداده است. اهميت مهارتهاي مورد اشاره در اين مقاله با توجه به تأثيرشان بر ميزان مشاركت يادگيرندگان در فرايند يادگيري و نقش آنها در ميزان تحقق اهداف يادگيرندگان است.