مقاله


کد مقاله : 1394111312542986

عنوان مقاله : چشم‌انداز جامعة اطلاعاتي و نقش دانشگاهها در تحقق آن

نشریه شماره : 3 فصل بهار 1386

مشاهده شده : 533

فایل های مقاله : 79 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 سیروس علیدوستی alidousti@irandoc.ac.ir دانش آموخته دکترا
2 محمدعلی باقری bagheri@irandoc.ac.ir دانش آموخته کارشناسی

چکیده مقاله

تأثير گستردة فناوري اطلاعات بر اركان گوناگون زندگي بشر، عصري جديد را با نام عصر اطلاعات و جامعه‌اي جديد را با نام جامعة اطلاعاتي پديد آورده است. يكي از رويكردهاي دست‌يابي به چنين جامعه‌اي را رهبري مبتني بر چشم‌انداز تشكيل مي‌دهد كه در آن لازم است چشم‌اندازي قوي براي تبيين آيندة مطلوب و چگونگي رسيدن به آن تدوين شود. در اين ميان، ويژگيهاي جامعة اطلاعاتي به‌گونه‌اي هستند كه دانشگاهها در توسعة آنها نقشي اساسي ايفا مي‌كنند. از اين‌رو در اين مقاله ابتدا نقش فناوري اطلاعات در جامعه، و جامعة اطلاعاتي و ابعاد گوناگون آن بررسي و سپس نقش دانشگاهها در توسعة آن ارائه مي‌گردد. در پايان نيز چشم‌اندازي براي جامعة اطلاعاتي در ايران، ارائه و نقش دانشگاهها در تحقق آن تبيين مي‌شود.