مقاله


کد مقاله : 139602201812115961

عنوان مقاله : تعیین عناصر ارتباطی در مارک ایران بر اساس روابط مطرح در موجودیت‌های گروه اول الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی

نشریه شماره : 5 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 873

فایل های مقاله : 763 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 منیره قاسمی ghasemi.mo87@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 سید جواد قاضی میر سعید ghazimsj@tums.ac.ir دانش آموخته دکترا

چکیده مقاله

تغييرات در سمت‌وسوي رشد فناوري به همراه تغييرات در اقتصاد جهاني باعث شده‌اند كه شركتهاي كوچك و متوسط از اهميت روزافزوني در توسعة اقتصاد كشورها برخوردار شوند. اين شركتها براي موفقيت در فضاي رقابتي بايد كيفيت محصولات و فرايندهاي مديريتي خود را هم‌زمان با كاهش هزينه‌ها بهبود بخشند. به همين منظور نيز كاربرد فناوري اطلاعات در آنها الزامي است. مطالعات نشان مي‌دهند كه هر چند اين شركتها مي‌توانند از فناوري اطلاعات و تجارت الكترونيك سود برند، اما براي بهره‌مندي از اين مزايا و موفقيت در كاربرد اين فناوري نياز به تأمين شرايطي خاص دارند. وجود چنين واقعيتهايي باعث شده است كه مطالعات و پژوهشهاي زيادي به شناخت عوامل مؤثر بر كاربرد اين فناوري در شركتهاي كوچك و متوسط اختصاص يابند كه در اين مقاله به بررسي آنها پرداخته مي‌شود. به اين منظور ابتدا نقش شركتهاي كوچك و متوسط در توسعة اقتصادي تبيين و سپس به كاربردهاي فناوري اطلاعات در آنها پرداخته مي‌شود. در ادامه نيز پژوهشهايي كه به بررسي عوامل مؤثر بر كاربرد اين فناوري در اين شركتها پرداخته‌اند، معرفي و نتايج آنها در قالب مدل تغيير «پتيگرو» و «ويپ» دسته‌بندي و ارائه مي‌شوند.