مقاله


کد مقاله : 13960220183395966

عنوان مقاله : بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی

نشریه شماره : 5 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 779

فایل های مقاله : 787 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مهدی رحمانی mehdi.lis89@gmail.com دانش آموخته کارشناسی ارشد
2 امیررضا اصنافی aasnafi@gmail.com استادیار دکترا
3 محمد امین عرفان منش amin.erfanmanesh@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دفاع شده دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1393 بود. روش: روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیو گردآوری داده‌ها پیمایشی و جامعه آماری شامل 42 پایان‌نامه دفاع شده دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی در سال 1393 بود. تعداد کل استنادهای 42 پایان‌نامه مورد بررسی به صورت تقریبی برابر با 1878 استناد بود که با استفاده از جدول کرجسی- مورگان تعداد 320 استناد برای بررسی صحت استنادی و میزان مطابقت با شیوه‌نامه انجمن روان‌شناسی آمریکا (APA) انتخاب شدند. روش گردآوری داده‌ها، مشاهده مستقیم و جستجوی استنادها از طریق پایگاه‌های اطلاعتی و موتورهای جستجو بود، داده‌ها در سیاهه وارسی محقق ساخته براساس پژوهش آزاده، واعظ و قریب (1388) وارد و تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که از 262 استناد در مقاله‌های مورد بررسی، 58 استناد فاقد هر گونه خطای استنادی بودند. همچنین صحت استنادی پایان‌نامه‌ها براساس مولفه جنسیت تفاوت معناداری وجود نداشت، صحت استنادی دانشجویان دکتری نسبت به دانشجویان کارشناسی ارشد و منابع استنادی لاتین نسبت به منابع استنادی فارسی بیشتر بود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که به صورت میانگین هر استناد دارای 53/2 خطای استنادی است و عوامل مختلفی را می‌توان در بروز وضعيت نامطلوب استناددهي در پايان‌نامه‌ها از جمله؛ عدم آگاهي دانشجويان از اهميت يک‌دستي استنادها در آثار علمي، عدم آشنايي پژوهشگران با نرم‌افزارهای مديريت منابع و مآخذ مثل (اندنوت، پژوهیار و غیره) به‌منظور مديريت بهينه استناددهی در پايان‌نامه‌ها و کپی‌برداری از استنادها، برشمرد.