مقاله


کد مقاله : 139602201836445967

عنوان مقاله : تحلیل مقایسه‌ای دو چارچوب مفهومی در اخلاق آموزش الکترونیکی

نشریه شماره : 5 فصل زمستان 1394

مشاهده شده : 723

فایل های مقاله : 658 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 علیرضا ثقه‌الاسلامی seghatoleslami@irandoc.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

اگرچه آموزش الکترونیکی، توانایی‌ها و امکانات بالقوه‌ای را برای گسترش افق‌های آموزشی و علمی به ارمغان می‌آورد، اما ممکن است کیفیت و چگونگی تأثیر این تغییرات و هم‌چنین عواملی که این تغییرات را به هنگام استفاده از آن شتاب می‌بخشد برای‌مان چندان روشن و شفاف نباشد. چنین ابهام‌هایی موجب پیدایش مسائل و موضوعات اخلاقی و اجتماعی گسترده‌ای پیرامون این مصنوع فناورانه می‌شود. در اینجا، توجه به رابطة آموزش الکترونیکی و جامعة هدف برای دستیابی به مفهوم‌سازی‌های نوین و مرتبط با اخلاق آموزش الکترونیکی بسیار حائز اهمیت است. از این رو، مهم‌ترین وظیفة اخلاق آموزش الکترونیکی، پیشنهاد و ارائة چارچوب مفهومی مناسب برای تبیین رابطة هنجاری میان آموزش الکترونیکی و جامعه است. در این مقاله، برای معرفی و بررسی چارچوب‌های مفهومی بدیل در اخلاق آموزش الکترونیکی مبتنی بر دو رهیافت فلسفی موجبیت‌گرایی فناورانه و برساخت اجتماعی فناوری، مدل تحلیلی جِفریز-اِستال-مک‌راب را مبنای این تحلیل مقایسه‌ای قرار می‌دهیم. در پایان، پس از تجزیه‌وتحلیل ماهیت اخلاق آموزش الکترونیکی مبتنی بر مدل سه‌جانبة پداگوژی، فناوری اطلاعات و اخلاق ذیل دو رهیافت مذکور به تعریف‌های بدیلی از اخلاق آموزش الکترونیکی دست می‌یابیم.