درباره ما


هدف اصلي نشریه مديريت اطلاعات، انتشار نتايج پژوهش‌ها، آرا و انديشه‌هاي فرهيختگان در زمينه‌هاي اجتماعي، فرهنگي، اخلاقي، حقوقي، سازماني، انساني، و فنيِ اطلاعات و فناوري اطلاعات است. مخاطبان اصلي اين نشریه را اساتيد، پژوهشگران، متخصصان، دانشجويان تحصيلات تكميلي و ديگر افرادي تشكيل مي‌دهند كه موضوع‌هاي روز اطلاعات و فناوري اطلاعات را دنبال مي‌كنند.

فصلنامه علمی و پژوهشی مدیریت اطلاعات گزارش‌های مربوط به پژوهش‌ها به‌ويژه پژوهش‌های دانشجويان و پديدآوران جوان، را در حوزه‌های  مدیریت اطلاعات ، مدیریت دانش ، فناوری اطلاعات، مديريت فناوری اطلاعات، مهندسی فناوری اطلاعات، مديريت اطلاعات بهداشتی و درمانی، اخلاق، مديريت رسانه، ارتباطات، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، علوم کامپيوتر، مهندسی کامپيوتر و جامعه اطلاعاتی را منتشر می‌سازد.