آخرین شماره


شماره 1 سال 1
زمستان 1394
دانلود فایل

1 - تعیین عناصر ارتباطی در مارک ایران بر اساس روابط مطرح در موجودیت‌های گروه اول الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی ( DOI : 0)
( منیره قاسمی - سید جواد قاضی میر سعید )
2 - نگاشت نقشه راه فناوری اطلاعات: رویکردی برای همراستایی راهبردهای فناوری اطلاعات با راهبردهای کسب‌و‌کار ( DOI : 0)
( آزاده محبی - امیر حیدری )
3 - ارزیابی تطبیقی کارایی ساختار وضوح نظام‌های شناسگر دیجیتالی ( DOI : 0)
( حمیدرضا خدمتگزار - مهدی علیپور حافظی )
4 - تحليل وضعیت مدیریت نظام شابک در جهان ( DOI : 0)
( داریوش مطلبی - مهدی علیپور حافظی )
5 - کاربرد تکنیک‌ تحلیل ریشه در حل مشکلات کیفی سامانه‌های اطلاعاتی تحقیقاتی: مطالعه موردی سامانه‌ اشاعة اطلاعات پایان‌نامه‌ها/ رساله‌های دانش‌آموختگان داخل کشور (گنج) ( DOI : 0)
( محمدجواد ارشادی - تقی رجبی - فرهاد شیرانی - نسا رضایی )
6 - بررسی صحت استنادی پایان‌نامه‌های دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی ( DOI : 0)
( مهدی رحمانی - امیررضا اصنافی - محمد امین عرفان منش )
7 - تحلیل مقایسه‌ای دو چارچوب مفهومی در اخلاق آموزش الکترونیکی ( DOI : 0)
( علیرضا ثقه‌الاسلامی )